Innehåll

1. Allmänt
Forntiden
De första bönderna
2. Kollonisationen
3. Första omnämnandet
Älvsborgs lösen 1571
4. Nöd och elände under stormaktstiden
5. De första beskrivningarna av byarna
6. Stora Nordiska kriget
7. Avvittringen
Skiftesreformer
8. Befolkningsökning
9. Några familjer
10. Skolor och skolbygge
En skoldag för 100 år sedan
11. Långnäs Handelsförening och andra affärer
12. Elektrifieringen
13. Byar i förvandling
14. Sammanfattning
15. Källor
16. Exkurs 1 - Per Clemetsson
17 Exkurs 2 - Johan Erik Nyström
18 Exkurs 3 - Alvina Ahlström
19 Exkurs 4 - Adolf Hjort
Åter till Albuf-startsidan

Befolkningsökning

Förr var befolkningsutvecklingen i Sverige och andra länder låg eller näst intill obefintlig. Befolkningen kunde till och med minska på grund av krig, missväxt och epidemier. Under 1700-talet började den här bilden att förändras och vi får en befolkningsökning som man under 1800-talet kan kalla för en befolkningsexplosion. Orsakerna till detta har Esias Tegner träffande sammanfattat med orden "freden, vaccinen och potäterna".

 

I början på 1990-talet gjorde undertecknad en begränsad undersökning av hur befolkningsökningen tog sig uttryck i Norrbottens kustland. Vid val av undersökningsobjekt föll naturligtvis blicken på min egen hemby Långnäs, som visade sig kunna uppvisa en exeptionell tillväxt, vilket framgår av nedanstående tabell.

 

Tabell 1. Översikt befolkningsutveckling uttryckt i procenttal.
Område 1700-
1725
1725-
1750
1750-
1772
1772-
1800
1800-
1825
1825-
1850
1850-
1875
1875-
1895
Sverige     15 16 18 26 26 12
BD/AC län     23 62 20 48 43 37
Luleå socken     35 65 25      
Långnäs by 6 31 30 0 100 60 22 49
Anm: Procentsats för Långnäs by 1772-1800 omfattar enbart åren 1775-1800
Källa: Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning. SCB.
Nordberg, Albert; Luleå sockens historia. Del 2.
Husförhörs-, kommunions- och ministeriallängder Luleå landsförsamling (LAH).

 

Under 1700-talets första årtionden sker ingen befolkningstillväxt i Långnäs, sannolikt p g a 1690-talets svagår och det Stora Nordiska kriget 1700-21. De kommande femtio åren återhämtar sig dock byns befolkning och nästan fördubblas, för att sedan under århundradets sista kvartal stå helt stilla. Troligen beror ökningen på frihetstidens långa fredsperiod och den obefintliga tillväxten mot seklets slut på ett misslyckat storskifte, kombinerat med hög barndödlighet och låga födelsetal i några av byns familjer.

 

Under 1800-talet ökar befolkningen i Långnäs sex gånger på 100 år! Ökningen var som kraftigast de första 25 åren, då folkmängden fördubblades trots att byn drabbades hårt av 1808-09 års krig. Cirka 10 % av byns befolkning dog då i olika sjukdomar som den retirerande svenska armén spred. Troliga orsaker till befolkningsökningen är det lyckade storskiftet 1801-03, påbörjad skyddsympning mot smittkoppor och den nyintroducerade potatisodlingen. Dessutom fanns sedan sekelskiftet år 1800 möjligheter till extrainkomster vid det nyanlagda Selets bruk. Slutligen så får man inte glömma att Sverige utkämpade sitt sista krig med Norge år 1814 och att allt framgent därefter rådde fred.

 

Mot århundradets slut hade antalet brukningsenheter i Långnäs ökat till 48 st, fördelade på 35 bönder, och en typisk småbondeklass uppstått. Dessutom hade en stor grupp obesuttna, d v s arbetare, torpare och inhysespersoner, tillkommit under seklet.. De flesta i byn var dock fortfarande år 1895 beroende av vad jorden gav, ty även de obesuttna hade något enstaka djur och en liten jordbit att bruka. Vid den här tiden fanns det också ett stort antal hantverkare i byn som på ett eller annat sätt var beroende av det jorden gav. Anmärkningsvärt ar att det endast fanns fyra arbetare i byn.

 

Ett utdrag ur Nederluleå församlingsbok för Långnäs by år 1910 visar följande yrkesfördelning:

 

Hemmansägare - 32 Elev vid Alnarp - 1
Brädgårdsarbetare - 11 Torpare - 1
Jordbrukare - 5 Torparänka - 1
Hemmansägare f d - 4 Sågverksarbetare - 1
Hemmansägaränka - 3 Dikningsarbetare - 1
Piga - 2 Måleriarbetare - 1
Hemmansägarhustru - 1 Skomakare - 1
Småskollärarinna - 1 Bagerska - 1
Kontrollassistent - 1 Hushållerska - 1
Handelsföreståndare - 1 Understödstagare - 1
Handelsföreståndare f d - 1 Sinnessvag - 1


Man ser att hemmansägare, jordbrukare, torpare och deras änkor fortfarande utgör en majoritet av byns innevånare, men antalet arbetare har ökat kraftigt. Dessutom antyder yrken som småskollärarinna, kontrollassistent och handelsföreståndare, att en ny tid står för dörren. Anmärkningsvärd är benämningen understödstagare och sinnessvag.

 

På webben sedan september 2002
Uppdaterad fredag 11 april, 2003